Bikereparts
  Home » Winkel Motoronderdelen Leveringsvoorwaarden | Vragen over verzending en betaling (FAQ) | Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Gebruikte Onderdelen Inkoop Contact Snuffelhoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene/leverings voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BikeReParts.nl handelend onder de handelsnaam BikeReParts.nl, gevestigd aan de zwartedijk 58 te Slagharen. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05087072, en ons BTW-nummer is NL818641976B01. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen BikeReParts en de opdrachtgever.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft U te kennen dat U met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door BikeReParts zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van BikeReParts zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst tussen BikeReParts.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door ons op haalbaarheid is beoordeeld.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 De op de site aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen maar zonder verzendkosten.

3.2 Na het vullen van uw winkelwagen selecteert u uit onderstaande betaalmethoden die methode waar u de voorkeur aan geeft:

iDEAL Betalen U wordt vanaf het afreken-scherm doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en wij worden geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

Vooruitbetalen Tenzij anders overeengekomen dient uw betaling d.m.v. overboeking op RABOBANK-nr: 130899542 te geschieden.

Rembours (alleen binnen Nederland), Je betaalt bij aflevering aan de bode, de extra kosten voor rembours zendingen bedragen € 6.00 per zending. Het maximale orderbedrag voor rembourszendingen is € 1350,-

3.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is BikeReParts gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op BikeReParts in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens BikeReParts verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 3 werkdagen. BikReParts.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Levering geschiedt aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. Bij uw bestelling zijn de belastingen en verzendkosten inbegrepen. Bij leveringen buiten Nederland (Belgie en Duitsland) zullen door BikReParts extra vracht- en portokosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.2 De levertijd gaat in nadat U uw betaling heeft voltooid en het bedrag is overgemaakt op de rekening van BikeReParts.

4.3 De door BikReParts opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door BikeReParts bestelde materialen. Indien buiten schuld van BikeReParts vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van BikeReParts is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de BikeReParts, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade. In de regel worden bestellingen binnen 3 werkdagen verwerkt. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.5 De consument heeft bij niet levering het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Verzendkosten bij foutieve bestellingen worden niet gecrediteerd.

4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die BikeReParts op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5 Aanvaarding en bedenktijd

5.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

5.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Zie ook Art 4.5

5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het artikel is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd of wanneer leveringssticker niet meer aanwezig en/of beschadigd is!

Artikel 6. Overmacht

Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van BikeReParts onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van BikeReParts of diens leveranciers.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

7.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is BikeReParts gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes landen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BikeReParts tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

7.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met BikeReParts gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens BikeReParts te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is BikeReParts gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

Artikel 8. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

8.1 Indien BikeReParts gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is BikeReParts vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van BikeReParts op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving. Bestellingen kunnen vooruit worden betaald, afgehaald of onder rembours worden verzonden.

8.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door (naam bedrijf) geleverde zaken. BikeReParts blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door BikeReParts geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is BikeReParts gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 BikeReParts is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover: - de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van BikeReParts en/of zijn leidinggevende ondergeschikten; - BikeReParts het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van BikeReParts en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. BikeReParts zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

9.2 Niet voor vergoeding door BikeReParts komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 10. Garantie

Door BikeReParts afgegeven garanties met betrekking tot niet door BikeReParts geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van BikeReParts een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt. BikeReParts conformeert zich met de garantie voorwaarden zoals deze worden gesteld door haar leveranciers. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent. Bij aflevering van uw bestelling dient per direct of uiterlijk binnen 24 uur eventuele schade per email te worden gemeld.

Artikel 11. Reclames/klachten

11.1 Wanneer u constateert dat het gehele artikel dat u heeft ontvangen afwijkt van hetgeen u besteld heeft dan kunt u het artikel aan ons retourneren. Neem direct nadat u constateert dat u het verkeerde artikel toegezonden heeft gekregen contact op met BikeReParts. U dient dit binnen bekwame tijd na ontdekking te doen.

11.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 12. Geschillenregeling

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.(per e-mail is een pré) Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.

Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Talen
Nederlands English Deutsch
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Nieuwe Demontage Motoren
YAMAHA XJ600
alt(schade) Occasions  onderdelen
SUZUKI GSF1100F
alt(schade) Occasions  onderdelen
BMW K75RT
alt(schade) Occasions  onderdelen
HONDA PC800
alt(schade) Occasions  onderdelen

Copyright © 2019 Bikereparts Motor beurs